Regulamin Drivecoin

DEFINICJE

Aplikacja

aplikacja mobilna pozwalająca na korzystanie z Usług dostarczana przez Usługodawcę

Drivecoiny

punkty pozwalające na nabycie Kodów Rabatowych, przyznawane na rzecz Użytkownika za podejmowanie działań w ramach Platformy, na zasadach określonych w Regulaminie

Kod Rabatowy

kod uprawniający Użytkownika do nabycia Produktu na preferencyjnych zasadach określonych przez Partnera

Konto

usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę; wydzielona indywidualnie Użytkownikowi część Platformy, która pozwala na korzystanie z Usług

Partner

podmiot, który zawarł ze Skyway osobną umowę, której przedmiotem jest udostępnienie w ramach Platformy ofert nabycia Produktów

Platforma

łącznie Serwis oraz Aplikacja dostarczane przez Usługodawcę

Polityka Prywatności

dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników; Polityka Prywatności stanowi uzupełnienie niniejszego Regulaminu i dostępna jest https://getdrivecoin.com/privacy-policy/

Produkt

rzecz ruchoma lub usługa oferowana przez Partnera w ramach dostępnych funkcjonalności Platformy, do której nabycia Użytkownik może wykorzystać Kod Rabatowy

Regulamin

niniejszy Regulamin świadczenia Usług

Skyway/ Usługodawca

Skyway Automation sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-001), Al. Jerozolimskie 85/21, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS:

Serwis

strona internetowa znajdują się pod adresem getdrivecoin.com

Umowa

porozumienie zawierane pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, którego przedmiotem jest korzystanie przez Użytkownika z Usług, którego postanowienia określa Regulamin

Usługi

wszelkie usługi świadczone przez Skyway na rzecz Użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem usługi świadczone drogą elektroniczną w postaci udostępniania funkcjonalności Konta

Użytkownik

osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych korzystająca z Usług na zasadach wskazanych w Regulaminie

 

 1. WSTĘP

1.1.   Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę.

1.2.   Niniejszy Regulamin jest udostępniany w Serwisie nieodpłatnie każdemu Użytkownikowi przed zawarciem Umowy, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Użytkownik.

1.3.   Użytkownik może skorzystać z Usług dopiero po uprzednim zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności. W przypadku braku akceptacji Regulaminu lub Polityki Prywatności przez Użytkownika, nie może on korzystać z Usług. W odniesieniu do Użytkownika niebędącego konsumentem, uważa się, że z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług, zaakceptował on Regulamin oraz Politykę Prywatności bez zastrzeżeń. Polityka Prywatności, dostępna pod adresem https://getdrivecoin.com/privacy-policy/ stanowi uzupełnienie Regulaminu.

 

 1. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

2.1.   W celu korzystania z Usług z poziomu Serwisu po stronie Użytkownika spełnione muszą zostać następujące minimalne wymagania techniczne: (a) aktywne konto poczty elektronicznej (e-­mail), (b) aktywny numer telefonu; c) zainstalowana i aktualna przeglądarka internetowa oraz włączona obsługa Cookies oraz JavaScript.

2.2.   W celu korzystania z Usług z poziomu Aplikacji po stronie Użytkownika spełnione muszą zostać następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie mobilne działające w ramach systemu operacyjnego iOS lub Android; b) dobry dostęp do Internetu; c) dostęp do odpowiednio sklepu Google Play lub App Store.

2.3.   Korzystanie z Platformy jest bezpłatne z zastrzeżeniem możliwych kosztów transmisji danych, które wynikają z umów zawieranych przez Użytkownika z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami Internetu oraz z zakresu takiej transmisji danych. Ewentualne koszty pozyskania Produktów nie są ustalane przez Usługodawcę, lecz jego Partnerów, którzy zobowiązali się do przedstawienia odpowiednich informacji Użytkownikom w przedmiotowym zakresie.

2.4.   Zabrania się dostarczania treści bezprawnych oraz korzystania z Usług w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego. Szczegółowe postanowienia dot. regulacji niewłaściwego korzystania z Usług zostały opisane w dalszych punktach Regulaminu.

2.5.   Usługodawca nie zamieszcza w ramach Serwisu ofert składanych w formie elektronicznej.

2.6.   Serwis oraz jego elementy składowe, w tym design i treści, chronione są prawem autorskim i/lub innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej. Elementy te nie mogą być przez Użytkownika reprodukowane, rozpowszechniane lub publikowane, częściowo lub w całości bez zgody Usługodawcy. W szczególności Regulamin nie pozwala Użytkownikowi na reprodukowanie, rozpowszechnianie, wypożyczenie, zbywanie oraz każdy inny sposób redystrybucji pośredniej i bezpośredniej, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, elementów Serwisu z pominięciem Usługodawcy.

 

 1. UŻYTKOWNICY

3.1.   Z zastrzeżeniem ustępów poniżej, Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

3.2.   Jeżeli Użytkownik jest pomiędzy 13 a 18 rokiem życia, może korzystać z Usług w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami obowiązującego Użytkownika prawa. Jeżeli przepisy obowiązującego Użytkownika prawa wymagają zgody opiekuna prawnego do korzystania z Usług, najpóźniej do momentu zawarcia Umowy, opiekun prawny musi wyrazić zgodę na jej zawarcie i korzystanie przez niepełnoletniego Użytkownika z Usług.

3.3.   Opiekun prawny Użytkownika, który jest między 13 a 18 rokiem życia jest zobowiązany na każde żądanie Usługodawcy przedstawić zgodę na zawarcie Umowy i korzystanie z Usług.

 

 1. KONTO I UMOWA

4.1.   Aby korzystać z Usług, Użytkownik musi mieć aktywne Konto. W tym celu dopełnia on procedury rejestracji za pośrednictwem Serwisu, poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcjonalności oraz podanie swojego imienia, numeru telefonu oraz adresu e-mail, jak również wskazania z jakiego środka transportu (lokomocji) korzysta dany Użytkownik. Z chwilą rejestracji Konta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostaje zawarta Umowa na czas nieokreślony, pod warunkiem, że Użytkownik spełnił warunki wskazane w pkt 3 Regulaminu.

4.2.   Utworzenie Konta możliwe jest poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcjonalności Platformy.

4.3.   Usługodawca zastrzega, że ze względu na sposób działania Platformy może nastąpić czasowe wyłączenie funkcjonalności pozwalających na zmianę danych wprowadzonych przez Użytkownika w ramach Konta, w tym numeru telefonu wskazanego przez Użytkownika.

4.4.   Serwis może wysyłać aktywnym Użytkownikom wiadomości email dotyczące zmian w zakresie korzystania z Usług.

4.5.   Użytkownik może usunąć swoje Konto w dowolnym czasie, bez podania przyczyny, składając podanie pisemnie na adres hi@getdrivecoin.com lub poprzez skorzystanie z odpowiedniej funkcjonalności dostępnej na Platformie. Usunięcie Konta jest tożsame z wypowiedzeniem Umowy ze skutkiem natychmiastowym, a więc tym samym Użytkownik rezygnuje z Usług oraz traci wszelkie uzyskane w ramach Konta Drivecoiny.

4.6.   Użytkownik jest odpowiedzialny za to, co dzieje się w jego Koncie, jak i za jego pośrednictwem (chyba że doszło do włamania się osoby trzeciej na jego Konto). Użytkownik nie może więc udostępniać Konta osobom trzecim i jest odpowiedzialny za zachowanie w poufności swojego loginu oraz hasła. Jeżeli Użytkownik zauważy, że ktoś nieautoryzowany korzysta lub korzystał z jego Konta, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Usługodawcę. Konto jest też niezbywalne i nieprzenoszalne.

4.7.   Użytkownik jest uprawniony do posiadania jedynie jednego Konta w ramach Platformy.

4.8.   Usunięcie Konta przez Użytkownika pozostaje bez wpływu dla jego ewentualnej odpowiedzialności względem Usługodawcy za dokonane w ramach Platformy działania zabronione na mocy Regulaminu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

4.9.   W ramach Platformy w szczególności zabronione jest:

4.9.1. Duplikowanie Serwisu oraz Aplikacji w jakikolwiek sposób oraz w jakimkolwiek zakresie;

4.9.2. Ingerowanie w kod źródłowy Platformy w jakikolwiek sposób oraz w jakimkolwiek zakresie;

4.10.  Naruszanie zasad określonych w Regulaminie przez Użytkownika może skutkować czasowym lub stałym zablokowaniem dostępu do Platformy, jak również permanentnego usunięcia konta.

 

 

 1. DRIVECOINY

5.1.   W momencie zarejestrowania swojego Konta na Platformie, Użytkownik otrzymuje 10 (dziesięć) Drivecoinów.

5.2.   Uzyskiwanie Drivecoinów możliwym jest tylko w ramach korzystania z Aplikacji.

5.3.   Użytkownik nabywa Drivecoiny w przypadku, gdy korzysta z Aplikacji, której umożliwił zbieranie danych dotyczących swojej geolokalizacji oraz informacji IMU (dotyczącej ruchów i drgań) oraz porusza się z prędkością powyżej 28 kilometrów na godzinę na zasadach określonych w ust. 5.4. poniżej w ramach następujących środków transportu: (a) samochód, (b) skuter/motor, (b) autobus.

5.4.   Naliczanie Drivecoinów rozpoczyna się w momencie osiągnięcia przez Użytkownika prędkości większej niż 28 kilometrów na godzinę. W przypadku spadku prędkości poniżej tej wartości rozpoczyna się 130 (sto trzydzieści) sekundowy okres buforowania. W przypadku braku wzrostu prędkości do wartości powyżej 28 kilometrów na godzinę Drivecoiny przestają być naliczane po upływie 130 sekund.

5.5.   Naliczanie Drivecoinów ma miejsce jedynie w przypadku, gdy Użytkownik porusza się drogami publicznymi i przebyty dystans przez użytkownika przekroczy przynajmniej 1,5 (półtora) kilometra.

5.6.   Istnieje możliwość dokonywania niedokładnych pomiarów ze względu na sposób działania geolokalizacji w ramach systemu GPS. Usługodawca gwarantuje, że maksymalny błąd pomiarowy będzie nie większy niż 10 (dziesięć) kilometrów.

5.7.   Usługodawca zastrzega, że liczba otrzymywanych Drivecoinów jest zmienna i zależy od obliczeń dokonywanych przez algorytm funkcjonujący w ramach Platformy. Użytkownik nie jest uprawniony do kwestionowania obliczeń algorytmu, ze szczególnym uwzględnieniem żądania otrzymania dodatkowych Drivecoinów.

5.8.   Usługodawca zastrzega sobie prawo do określenia limitów dziennych uzyskiwania Drivecoinów przez Użytkowników, jak również określania ewentualnych promocji polegających na przyznawaniu dodatkowych Drivecoinów. Informacje o ustaleniach wskazanych w zdaniu powyższym będą każdorazowo wyświetlane Użytkownikowi za pośrednictwem funkcjonalności Platformy.

5.9.   Użytkownik nie jest uprawniony do przekazywania Drivecoinów na rzecz innych Użytkowników lub jakichkolwiek innych podmiotów trzecich.

5.10.   Drivecoiny nie stanowią środka pieniężnego ani ekwiwalentu takiego środka i służą wyłącznie do uzyskiwania Kodów Rabatowych.

5.11.   Usługodawca jest uprawniony do pozbawienia Użytkownika Drivecoinów w przypadku stwierdzenia, że zostały one pozyskane w sposób niezgodny z ust. 5.3.-5.5. powyżej.

5.12.   Usługodawca informuje, że drivecoiny mogą zostać nienaliczone w sytuacji której zasięg internetu ulegnie osłabieniu.

5.13  

 

 1. KORZYSTANIE Z DRIVECOINÓW

6.1.   W ramach funkcjonalności dostępnych w ramach Platformy, Użytkownik jest uprawniony do korzystania z oferty danego Partnera.

6.2.   W ramach oferty danego Partnera, Użytkownik jest uprawniony do wymiany Drivecoinów uzyskanych w ramach korzystania z Aplikacji na Kody Rabatowe dotyczącego Produktów. Wymiana Drivecoinów na Kod Rabatowy jest nieodwracalna, zaś Użytkownik nie jest uprawniony do żądania ponownego przyznania mu wydanych Drivecoinów.

6.3.   Użytkownik jest zobowiązany, przed skorzystaniem z oferty danego Partnera, do zapoznania się z jej szczegółami. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za treść oferty, jak również fakt jej zaakceptowania przez Użytkownika.

6.4.   Wymiana Drivecoinów na Kod Rabatowy skutkuje wyświetleniem kodu rabatowego w ramach Platformy.

6.5.   Usługodawca zastrzega, że Produkty oraz Partnerzy mogą się zmieniać. Usługodawca nie gwarantuje czasu podczas którego dany Produkt będzie dostępny w ramach Platformy. Usługodawca jest uprawniony do odmowy wykorzystania Kodu Rabatowego przez Użytkownika, edytowania oraz usuwania ofert.

6.6.   Jeden Kod Rabatowy może być wykorzystany przez Użytkownika jednie 1 (jeden) raz. Równocześnie Użytkownik może skorzystać z oferty danego Produktu tylko jeden raz.

6.7. Wykorzystanie Kodu Rabatowego następuje poprzez stronę internetową danego Partnera. Usługodawca nie jest agentem Partnera, jak również w żaden sposób nie pośredniczy w zawarciu ostatecznej umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Partnerem.

6.8. Użytkownik nie jest zobligowany do skorzystania z Kodu Rabatowego oraz do odbioru Produktu. Użytkownik musi odebrać Produkt samodzielnie, w sposób opisany na Platformie.

6.9. Użytkownik nie jest uprawniony do przekazania uzyskanego Kodu Rabatowego pozostałym Użytkownikom lub innym podmiotom trzecim.

 

 1. PARTNERZY

7.1.   W ramach Serwisu dostępny jest także newsletter, z którego korzystanie odbywa się nieodpłatnie. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera, poprzez wysłanie odpowiedniego żądania do Usługodawcy, w tym w szczególności poprzez aktywowanie odpowiedniego linka, zamieszczonego w stopce każdej wiadomości, przesłanej w ramach newslettera.

7.2.   Korzystanie z newslettera jest w pełni dobrowolne. Aktywacja usługi newslettera odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa podczas rejestracji lub w panelu ustawień Użytkownika w Serwisie.

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

8.1.   Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z winy Użytkownika, w ramach następujących okoliczności: (a) naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, (b) udostępnienia przez Użytkownika danych logowania do Konta osobom trzecim, (c) niewłaściwego sposobu korzystania z Serwisu.

8.2.   Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za działalność Partnerów, z uwagi na fakt, iż są oni niezależnymi podmiotami, w żaden sposób nie podporządkowanymi Usługodawcy oraz z nim niepowiązanymi.

8.3.   Usługodawca nie jest odpowiedzialny za treść oraz skutki reklam wyświetlanych w ramach Platformy.

 

 1. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

9.1.            Do Użytkowników, niebędących konsumentami, mają zastosowanie niniejsze, szczególne postanowienia Regulaminu:

9.1.1.   Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za szkody wynikłe z winy nieumyślnej oraz nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści,

9.1.2.   Spory powstałe między Użytkownikiem niebędącym konsumentem, a Usługodawcą rozpatruje sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy,

9.1.3.   Usługodawca może usunąć Konto Użytkownika w razie jakiegokolwiek naruszenia przez niego postanowień Regulaminu.

 

 1. REKLAMACJE

10.1.   Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Użytkownika oraz wskazanie uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Usług. Reklamacje można składać zgodnie z zasadami ogólnymi wyrażonymi w przepisach prawa, jak również za pośrednictwem hi@getdrivecoin.com.

10.2.   Reklamacja powinna zostać złożona nie później niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia, będącego przedmiotem reklamacji.

10.3.   Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych, chyba że Użytkownik nie opisał przedmiotu i zakresu reklamacji w sposób umożliwiający jej rozpatrzenie lub nie podał danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. W takim przypadku, termin na rozpatrzenie reklamacji biegnie od dnia, w którym Użytkownik dostarczył Usługodawcy brakujące informacje.

10.4.   Odpowiedź na reklamację Usługodawca kieruje na adres wskazany przez Użytkownika w jego zgłoszeniu reklamacyjnym lub w innej wybranej przez niego formie (telefon/adres e-mail).

 

 1. OBSŁUGA UŻYTKOWNIKA

11.1.   W przypadku problemów z działaniem Serwisu lub innego rodzajów problemów związanych ze świadczeniem Usług, Użytkownik powinien skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem wiadomości mailowej skierowanej na adres hi@getdrivecoin.com.

11.2.   Jeśli zgłoszenie dotyczy błędu występującego w ramach Platformy, Użytkownik powinien jak najdokładniej opisać błąd, tak aby Usługodawca mógł niezwłocznie przystąpić do jego usunięcia.

 

 1. PRAWA KONSUMENTA. ODSTĄPIENIE

12.1.   Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od Umowy zawartej z Usługodawcą – na podstawie przepisów prawa, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uznaje się za zachowany, jeśli przed jego upływem Użytkownik wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

12.2.   Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

12.3.   W przypadku skorzystania z Oferty Użytkownikowi będącemu konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej z Partnerem. W celu wykonania prawa odstąpienia od umowy związanej z daną Ofertą Użytkownik powinien skontaktować się z danym Partnerem, który uprzednio powinien wskazać mu wszelkie informacje związane z prawem do odstąpienia od umowy.

12.4.   Partner, w przypadkach przewidzianych prawem, zobowiązany jest do zrealizowania wszystkich swoich obowiązków względem Użytkowników, którzy posiadają status konsumentów.

 

 1. ZMIANA REGULAMINU

13.1.   Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Usługodawcy lub formy działalności Usługodawcy) lub technicznych (np. modernizacja infrastruktury Platformy). Przyczyna zmiany Regulaminu każdorazowo jest wskazywana w sposób wskazany poniżej.

13.2.   Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. W tym czasie, Użytkownik, który jest konsumentem, ponownie musi zaakceptować lub odmówić akceptacji Regulaminu. Z kolei, jeżeli Użytkownik, który nie jest konsumentem, w ww. terminie nie wypowie Umowy, uważa się, że zaakceptował on Regulamin w zmienionej wersji bez zastrzeżeń.

13.3.   Świadczenie Usług rozpoczęte przed zmianą Regulaminu podlega postanowieniom Regulaminu w wersji obowiązującej w momencie rozpoczęcia świadczenia Usług. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Użytkowników.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

14.1.   Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Umowy zawierane są w języku polskim.

14.2.   Konsument ma możliwość skorzystania z alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego sposobów rozwiązywania sporów (ADR), w szczególności poprzez mediację, poprzez koncyliację lub w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Lista instytucji, do których konsument może się zwrócić o rozstrzygnięcie sporów w ramach ADR znajduje się pod tym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/national-out-of-court-bodies/index_en.htm

14.3.   Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej aplikacji internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

14.4.   Jeżeli Użytkownik nie chce skorzystać z ADR ani ODR, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub Usług będą rozstrzygane przez sąd powszechny. Określając właściwość sądu kierować się należy regułami określonymi we właściwym Użytkownikowi będącemu konsumentem akcie prawnym.

14.5.   Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który nie jest jednocześnie konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

Data wejścia w życie Regulaminu: 28.06.2020